JavaScript

超轻量级php框架startmvc

d3.js实现图形拖拽

更新时间:2020-09-27 19:36:01 作者:startmvc
本文实例为大家分享了d3.js图形拖拽的具体代码,供大家参考,具体内容如下<!DOCTYPEhtml>

本文实例为大家分享了d3.js图形拖拽的具体代码,供大家参考,具体内容如下


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>拖拽操作</title>
</head>
<body>
<script src = "d3.js"></script>
<script>
 var width =2000,
 height = 2000;
 var svg = d3.select("body").append("svg")
 .attr("width",width)
 .attr("height",height)
 var color = d3.scale.category20()
 //定义拖拽函数
 var drag = d3.behavior.drag()
 .on("drag",dragmove)
 function dragmove(d){
 d3.select(this)
 .attr("cx", d.cx = d3.event.x)
 .attr("cy", d.cy = d3.event.y)
 }
 
 //绘制圆形
 var circles =[{cx:150,cy:200,r:30},
 {cx:250,cy:200,r:30}]
 svg.selectAll("circle")
 .data(circles)
 .enter()
 .append("circle")
 .attr("cx",function(d){return d.cx})
 .attr("cy",function(d){return d.cy})
 .attr("r", function (d) {
 return d.r
 })
 .attr("fill",color)
 .call(drag)
</script>
</body>
</html>

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家。

d3.js 图形拖拽